арал

 • 81жар — 1 (Орал: Казт., Қара., Орда, Жән., Чап.; Ақт.: Қараб., Шалқ., Ойыл, Байғ.; Гур.: Есб., Маңғ., Мақат; Қ орда, Арал; Рес., Орын.; Қарақ.) үйдің қабырғасы. Ж а р д а ілулі тұрған кімнің пальтосы? (Орал, Казт.). Ж а р газетіне оның суретін салып… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 82жек — 1 (Алм., Шел.) құндыз бөрік. Бұрын қыздар ж е к киетін (Алм., Шел.) 2 1. (Шымк., Мақт.; Қ орда, Арал; Ақт., Шалқ.; Гур., Маңғ.) түсі боз, қанаты ала шөл құсы. Кеше бір ж е к т і атып ем, қалың шөптен таба алмай қалдым (Шымк., Мақт.). 2. Қ орда.,… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 83жона — 1. (Қост., Аман.; Жезқ., Ұлы.; Орал, Орда; Қ орда: Арал, Сыр., Жал.; Ақт.: Ойыл, Ырғ.) ердің екі қапталының астына ғана салынатын желдік, қапталдық. Аттың ж о н ас ы н қалыңдап жасау керек (Қост., Аман.). Балам, ер тоқымның ж о н а с ы тозып… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 84кележақ — Қ орда., Арал; Гур., Маңғ.) 1. келешек, болашақ. К е л е ж а қ уақытта тағы да жалғасармыз Қ орда., Арал). 2. келмек, келмекші. Олар уәде бойынша, бүгін түсте к е л е ж а қ Қ орда., Арал). Омар осы ауылға жақында к е л е ж а қ (Гур., Маңғ.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 85кереге там — Қ орда., Арал; Ақт., Ырғ.) бейіт үстіне тұрғызылған төрт қабырғалы құрылыс. Жол сонау көрінген к е р е г е т а м н а н ары шығады Қ орда., Арал). Ысқақтың ауылы анау к е р е г е т а м н ы ң қасында Қ орда., Арал) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 86керегі біту — Қ орда., Арал) қажеті жоқ болу. Істі к е р е г і б і т к е н д і к т е н, Арал аудандық 2 бөлім халық сотына қайтарып жіберді Қ орда., Арал) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 87көтек 1 — 1. Қ орда., Арал; Түрікм., Таш.) шабылған егіннің, пішеннің орнында қалған тұқылы, түбіртегі. Мал ашыққан екен, жусанның к ө т е г і н де жеп қойды Қ орда., Арал). Балам, бақылап жүр, аяғыңа к ө т е к кіріп кетіп жүрмесін Қ орда., Арал). 2. (Алм …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 88күзер — 1. (Шымк.: Қызылқ., Шәу.; Қ орда: Арал, Жал., Сыр.; Жамб., Шу; Қарақ.) мұз үстінен түскен жол. Дайрада мұз қатқан уақытта оның үстімен өтетін жолды к ү з е р дейміз (Шымк., Қызылқ.). Қыстыгүні дарияның үстімен жүретін жолды к ү з е р дейді (Шымк …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 89күсу — 1 Қ орда., Қарм.) аулақ болу. Мұндай жарамсыз істен к ү с у қажет Қ орда., Қарм.) 2 Қ орда., Арал; Ақт., Ырғ.; Гур., Маңғ.) сыру, қабу. Қойдың жабағысын шекпеннің ішіне к ү с е м і з (Ақт., Ырғ.). Қой жүнінің талдырмасын шидем қылып к ү с е д і… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 90қазоты — 1. (Көкш., Қ ту; Қ орда, Арал) жиі жиі болып, қой жабағысы секілді тұтасып өсетін шөп. Әлжан күлкі қысып, Қорадағы қ а зо т ы көкке құлай кетіпті (Ғ. Мұст., Дау. кейін, 150). 2. Қ орда., Арал) құмды, кейде сулы жерге шығатын өсімдік. Қ а з о т ы… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі